دۆمەین

پـــاشــــگـــری

نــرخی تۆمارکردن

نــرخی نوێ کردنەوە

نــرخی نەقل کردن

Com

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

Net

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

Info

٢٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠

Org

   ١٨.٠٠٠    

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

Biz

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

٣٠.٠٠٠

Co.uk

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

١٨.٠٠٠

 

گــــەران بــەدوای دۆمـــایــن

ناوی دۆماینەک بنۆسە بۆ بە دوا گەران :
هــەموو پاشگرەکان دیاری بکە
.com .net .info .org .biz .co.uk