ڤۆیس چات

ژوورکان

نــرخی ئیرۆ

نــرخ دیـــنـار

کــامــیــرا

بــەکــارهــێـنەر

وێــنــۆچــکـە

١رووم + میتینگ

١٦

٢٠.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٢رووم + میتینگ

٢٤

٣٥.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٣رووم + میتینگ

٣٢ 

٤٥.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٤رووم + میتینگ

٤٠ 

٦٠.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٥رووم + میتینگ

٤٨ 

٧٥.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٦رووم + میتینگ

٥٦ 

٨٥.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار

٧رووم + میتینگ

٦٤ 

١٠٠.٠٠٠

Description: Description: http://kurd4h.com/2/images/check2.png

١٠٠ ئەندام

١٠٠ ئەفەتار